4260 Ville-En-Hesbaye%20(Braives) = SRPA - Localisation des commune
4260, Ville-En-Hesbaye%20(Braives)
Entité de Braives
[Avennes, Braives, Ciplet, Fallais, Fumal, Ville-en Hesbaye, Latinne, Tourinne]
Tél. adm. communale : 019.69.62.42
Powered by SB - © SRPA - 2012
www.srpa.net