4040 Herstal Haut = SRPA - Localisation des commune
4040, Herstal Haut
Entité de Herstal
[Herstal, Milmort, Vottem, Liers]
Tél. adm. communale :
Powered by SB - © SRPA - 2012
www.srpa.net